• Memantau perekodan aset
 • Menguruskan pengeluaran nombor pendaftaran aset
 • Menguruskan pengeluaran ID aset SAGA
 • Memantau pemeriksaan aset oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)
 • Menguruskan pelupusan aset
 • Menguruskan kehilangan dan hapuskira aset
 • Menyedia dan mengurus keperluan insuran aset
 • Menguruskan perolehan stok di stor pusat
 • Menguruskan pengeluaran stok  di stor pusat
 • Menguruskan pengiraan stok tahunan di stor pusat
 • Menguruskan penutupan akaun dan pengiraan susut nilai aset
 • Menguruskan pelantikan pegawai & jawatankuasa berkaitan pengurusan aset
 • Urus setia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti (JKPAU), Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Universiti & Jawatankuasa Pelupusan Universiti
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.