PENGURUSAN ASET

 • Memantau perekodan aset
 • Menguruskan pengeluaran nombor pendaftaran aset
 • Menguruskan pengeluaran ID aset SAGA
 • Memantau pemeriksaan aset oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)
 • Menguruskan pelupusan aset
 • Menguruskan kehilangan dan hapuskira aset
 • Menyedia dan mengurus keperluan insuran aset
 • Menguruskan perolehan stok di stor pusat
 • Menguruskan pengeluaran stok  di stor pusat
 • Menguruskan pengiraan stok tahunan di stor pusat
 • Menguruskan penutupan akaun dan pengiraan susut nilai aset
 • Menguruskan pelantikan pegawai & jawatankuasa berkaitan pengurusan aset
 • Urus setia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti (JKPAU), Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Universiti & Jawatankuasa Pelupusan Universiti

PEROLEHAN

 • Menguruskan perolehan secara tender untuk bekalan, perkhidmatan dan kerja untuk nilai melebihi RM 500,000.00
 • Menguruskan perolehan secara sebutharga untuk bekalan, perkhidmatan dan kerja untuk nilai melebihi RM 20,000.00
 • Menguruskan perolehan kontrak pusat dan rundingan terus
 • Menguruskan pelepasan CBP daripada kastam
 • Menguruskan pengeluaran surat setuju terima
 • Menguruskan Pelantikan Pegawai & Jawatankuasa berkaitan perolehan
 • Urus setia mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Universiti (JKSU) & Lembaga Perolehan Universiti
 • Memantau penyediaan kontrak perolehan oleh PTj
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.